Ułatwienia dostępu

Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 11 im. Bolesława Chrobrego

serdecznie zaprasza kandydatów na uczniów klas I wraz z Rodzicami

na Dzień Otwartych Drzwi 2023 organizowany pod hasłem "Na orbicie Jedenastki".

 

Spotkanie odbędzie się 09.02.2023 r. (czwartek) o godz. 16:30 w szkolnej sali gimnastycznej.

Wkrótce zdradzimy więcej szczegółów...

Informacja dotycząca zgłoszenia dziecka do szkoły obwodowej
prowadzonej przez Gminę Miasto Płock na rok szkolny 2023/2024

Szanowni Państwo Rodzice

do klasy I publicznej szkoły podstawowej, której ustalono obwód, przyjmuje się, na podstawie zgłoszenia rodziców, dzieci zamieszkałe w tym obwodzie.

Dla Rodziców, którzy chcą zapisać dziecko do szkoły obwodowej, system informatyczny NABO zostanie uruchomiony  w dniach 1 lutego od godz. 9.00 – 3 marca 2023 r. do godz. 15.00.

Osoby, które nie mają dostępu do Internetu lub będą mieć kłopoty w użytkowaniu systemu, mogą skorzystać z pomocy w szkole podstawowej.

Rodzice dziecka wypełniają nowe zgłoszenie podając standardowe dane (dane dziecka, własne, dane dotyczące adresu zamieszkania, dodatkowe informacje o dziecku). Wydrukowane i podpisane zgłoszenie rodzice składają w szkole obwodowej. Podpisy złożone na zgłoszeniu są potwierdzeniem zgodności podanych informacji ze stanem faktycznym.

Do zgłoszenia należy dołączyć oświadczenie  (pobrane z systemu naborowego) o miejscu zamieszkania rodziców kandydata i kandydata, które składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń (art. 151 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe).

Dopuszcza się złożenie zgłoszenia wraz z oświadczeniem w formie skanu wysłanego na adres e-mail szkoły.

Dzieci zamieszkałe w obwodzie danej szkoły przyjmowane są z urzędu.

Aktualnie obowiązuje uchwała nr 168/IX/2019 Rady Miasta Płocka z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Płock oraz określenia ich obwodów oraz zmiana do niej ustalona uchwałą nr 309/XVII/2020 z dnia 27 lutego 2020 r.

W zakładce "Sprawdź swoją placówkę obwodową" oraz na stronie Płockiego Portalu Oświatowego www.ppo.zjoplock.pl w zakładce Obwody istnieje możliwość, po wpisaniu adresu zamieszkania, sprawdzenia szkoły obwodowej.

Jeżeli dziecko zostanie zgłoszone do szkoły obwodowej, system NABO uniemożliwi wprowadzenie wniosku w rekrutacji do szkoły spoza obwodu. Aby wziąć udział
w rekrutacji, Rodzic powinien wycofać zgłoszenie w szkole obwodowej.

Uchwała Rady Miasta Płocka Nr 168/IX/2019 w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Płock i określenia ich obwodów

Uchwała Rady Miasta Płocka Nr 309/XVII/2020 w sprawie zmiany Uchwały Nr 168/IX/2019 z dnia 27 czerwca 2019 roku w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Płock i określenia ich obwodów

 

Informacja dotycząca rekrutacji do klas I szkół podstawowych
prowadzonych przez Gminę Miasto Płock na rok szkolny 2023/2024,
dla dzieci zamieszkałych poza obwodem szkoły

Szanowni Państwo Rodzice

kandydaci zamieszkali poza obwodem publicznej szkoły podstawowej mogą być przyjęci do klasy I po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli dana publiczna szkoła podstawowa nadal dysponuje wolnymi miejscami. Zatem nabór na wolne miejsca do samorządowych szkół podstawowych dla dzieci zamieszkałych poza obwodem danej szkoły zostanie uruchomiony po przyjęciu dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły.

Rekrutacja do samorządowych szkół podstawowych dla dzieci zamieszkałych poza obwodem danej szkoły prowadzona będzie z wykorzystaniem systemu informatycznego, który zostanie uruchomiony w dniach 13 marca od godz. 9.00 - 24 marca 2023 r. do godz. 15.00. Osoby, które nie mają dostępu do Internetu lub będą mieć kłopoty w użytkowaniu systemu, mogą skorzystać z pomocy w szkole podstawowej.

Rodzice dziecka wypełniają nowy wniosek podając standardowe dane (dane dziecka, własne, dane dotyczące adresu zamieszkania, dodatkowe informacje o dziecku).

Rodzice mogą ubiegać się o przyjęcie dziecka do trzech wybranych szkół. Szkoła umieszczona na pierwszym miejscu listy jest tzw. szkołą pierwszego wyboru. Niezależnie od liczby wybranych szkół, rodzice/prawni opiekunowie składają wydrukowany i podpisany wniosek wraz z oświadczeniami niezbędnymi do potwierdzenia kryteriów o przyjęcie dziecka wyłącznie w szkole pierwszego wyboru. Podpisy złożone na wniosku są potwierdzeniem zgodności podanych informacji ze stanem faktycznym.

Dopuszcza się złożenie wniosku wraz z oświadczeniami w formie skanu wysłanego na adres e-mail szkoły.

Wniosek rozpatruje komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora szkoły. Na podstawie spełnianych przez kandydata kryteriów kwalifikacyjnych komisja rekrutacyjna ustala kolejność przyjęć oraz podaje do publicznej wiadomości wyniki postępowania rekrutacyjnego w formie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia.

O przyjęciu do szkoły decyduje suma punktów uzyskana w postępowaniu rekrutacyjnym. Kandydaci będą przyjmowani w kolejności, począwszy od najwyższej liczby uzyskanych punktów. 

W postępowaniu rekrutacyjnym są brane pod uwagę następujące kryteria, którym przyznaje się określoną liczbę punktów:

 1. Rodzeństwo dziecka ubiegającego się o przyjęcie do wybranej szkoły podstawowej kontynuuje edukację w tej szkole – 16 pkt;
 2. Dziadkowie, przez których odbierane będzie dziecko po zajęciach, zamieszkują w obwodzie danej szkoły – 8 pkt;
 3. Miejsce pracy jednego z rodziców (opiekunów prawnych) znajduje się w obwodzie danej szkoły – 4 pkt.

Rodzice/prawni opiekunowie kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia składają elektroniczne potwierdzenie woli zapisu w szkole, do której kandydat został zakwalifikowany. Brak potwierdzenia woli oznacza rezygnację z miejsca, wyznaczonego przez system naborowy.

Rodzice/prawni opiekunowie kandydatów, którzy nie zostali przyjęci mogą:

 • złożyć wniosek do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata w terminie 3 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych,
 • wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 3 dni od dnia otrzymania uzasadnienia,
 • złożyć do sądu administracyjnego skargę na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły.

Dodatkowe informacje o każdej ze szkół podstawowych prowadzonych przez miasto Płock dostępne są na stronie ppo.zjoplock.pl w ramce Placówki oświatowe > Szkoły podstawowe.

Kandydaci do klasy I Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I stopnia,  wypełniają elektroniczny wniosek w dniach w dniach 13 marca od godz. 9.00 - 24 marca 2023 r. do godz. 15.00.

Kwalifikacja kandydatów do klasy I Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I stopnia odbędzie się na podstawie badania przydatności, które polega na sprawdzeniu przez komisję uzdolnień muzycznych i predyspozycji do nauki gry na określonym instrumencie.

Badanie przydatności do kształcenia w szkole muzycznej odbędzie się w dniach 27 – 28 marca 2023 r. O dokładnym terminie rodzice kandydata zostaną poinformowani telefonicznie.

Na badanie przydatności należy dostarczyć zaświadczenie od lekarza pierwszego kontaktu o braku przeciwwskazań do nauki w szkole muzycznej.

Jeżeli dziecko zostało zgłoszone do szkoły obwodowej, system NABO uniemożliwi wprowadzenie wniosku w rekrutacji do szkoły spoza obwodu. Aby wziąć udział w rekrutacji, Rodzic powinien wycofać zgłoszenie w szkole obwodowej.

 

UCHWAŁA NR 727/XLI/2018 RADY MIASTA PŁOCKA z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie określenia, dla dzieci zamieszkałych poza obwodem publicznej szkoły podstawowej, kryteriów rekrutacji do klas I publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Płock, określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia.

 

W załączniku znajduje się lista godzin dostępności nauczycieli dla uczniów i rodziców.

Załączniki:
FileDescription
Download this file (SP11_godziny_dostepnosci.pdf)SP11_godziny_dostepnosci.pdf 

Od 1 września 2022 r. zostaje wprowadzony Regulamin funkcjonowania szkoły, w którym określono organizację pracy szkoły w roku szkolnym 2022/2023 oraz wskazano zasady bezpieczeństwa zdrowotnego.

Zobowiązuje się pracowników, rodziców i opiekunów prawnych do przestrzegania zapisów zawartych w tym dokumencie.

Dyrektor szkoły
Maciej Karczewski

KLASY I

01.09.2022 r. (czwartek)

godz. 9:30 – spotkanie z wychowawcą w sali lekcyjnej

Przydział sal:

 • 1a – wychowawca – p. Dorota Dądzik, sala nr 12,
 • 1b – wychowawca – p. Aleksandra Czarnecka, sala nr 35,
 • 1c – wychowawca – p. Agnieszka Adamkowicz, sala nr 36.

godz. 9:40 – przejście uczniów klas pierwszych i rodziców do sali gimnastycznej, spotkanie z dyrektorem szkoły

godz. 10:00 – powrót do sal, informacje od wychowawcy klasy

Proszę pamiętać o zasadzie 1 uczeń – 1 opiekun

 

KLASY II - VIII

01.09.2022 r. (czwartek)

Klasa

Wychowawca

Sala

Godzina

2a

p. Agata Piotrowska

10

8:45

2b

p. Joanna Wasileska

11

8:45

2c

p. Joanna Szymborska

16

8:45

 

3a

p. Małgorzata Kucicka

13

8:15

3b

p. Małgorzata Chiszberg

14

8:15

3c

p. Anna Ferenc

34

8:15

 

4a

p. Piotr Nacfalski

27

9:00

4b

p. Beata Pianowska

30

9:00

4c

p. Anna Hofman

29

9:00

5a

p. Michał Krzywda

25

9:00

5b

p. Katarzyna Staniszewska

24

9:00

 

6a

p. Edyta Dzięgielewska

32

8:30

6b

p. Katarzyna Juzaszek – Jaworska

33

8:30

7a

p. Renata Rybicka – Jakielska

31

8:30

7b

p. Małgorzata Łaszczewska

23

8:30

 

8a

p. Karolina Wegner

25

8:00

8b

p. Marta Smuk

27

8:00

8c

p. Kamila Topolska

29

8:00

8d

p. Marek Lewandowski

30

8:00

8e

p. Iwona Myślińska

24

8:00

W załączniku znajdują się informacjo dotyczące podręczników do religii, które będą obowiązywały w roku szkolnym 2022/2023.

Linki do księgarni internetowej:

https://wydawnictwo.plock.pl/podreczniki-dla-uczniow

https://plock.wydawnictwokatechetyczne.pl/podreczniki/szkola-podstawowa-klasy-1-4/

https://plock.wydawnictwokatechetyczne.pl/podreczniki/szkola-podstawowa-klasy-5-8

Załączniki:
FileDescription
Download this file (Wykaz podręczników do religii SP11.pdf)Wykaz podręczników do religii SP11.pdf 

W załączniku przesyłamy wyprawkę dla ucznia klasy pierwszej na rok szkolny 2022/2023.

Załączniki:
FileDescription
Download this file (SP 11 Wyprawka ucznia klasy pierwszej 2022-2023.pdf)SP 11 Wyprawka ucznia klasy pierwszej 2022-2023.pdf 

Program  "Pracownie językowe w płockich szkołach" to przedsięwzięcie współfinansowane przez miasto Płock i Fundację ORLEN. W ramach projektu 20 szkół podstawowych i ponadpodstawowych zostało doposażone nowoczesnym sprzętem, który znacząco ułatwia naukę języków obcych. Koszt programu to 490 tysięcy złotych, z czego 400 tys. zostało dofinansowane ze środków Fundacji ORLEN, a 90 tys. pochodziło z budżetu miasta Płocka.

Tym razem, po pracowniach fizycznych chemicznych, biologicznych oraz zawodowych, 20 płockich szkół wzbogaciło się o nowoczesne, multimedialne pracownie językowe.

Dotychczasowe pomoce dydaktyczne  radiomagnetofony, komputery czy projektory zastąpiły nowoczesne monitory interaktywne LED 65", komputery PIA wyposażone w programy do zarządzania klasopracownią, tablety, profesjonalne słuchawki, estetyczne stanowiska  pracy uczniowskiej spięte systemowo z klasopracownią. Realizacja projektu „Pracownie językowe w płockich szkołach” przyczyniła się do powstania profesjonalnych, nowoczesnej multimedialnych pracowni językowych spełniających najwyższe standardy. Ich funkcjonalność zapewni młodzieży wyższy standard słuchanego tekstu, stworzy lepsze warunki do indywidualnego, niczym nie skrępowanego rozwoju każdego ucznia w obszarze  konstruowania wypowiedzi oraz komunikowania z innymi uczniami w grupie.

Wykorzystanie multimedialnej pracowni językowej nie ograniczy się li tylko do prowadzenia zajęć dydaktycznych. Będzie ona swoistym „oknem na świat” dla młodzieży, dzięki możliwości korzystania z edukacyjnych zasobów internetowych, chociażby wirtualnych spacerów po muzeach, galeriach i miejscach związanych z  historią oraz popkulturą  innych krajów.

Wykorzystanie zasobów multimedialnych i narzędzi informatycznych w nauce języka obcego, nie tylko uatrakcyjni proces edukacyjny, ale  również wpłynie na większe zaangażowanie ze strony uczniów w proces dydaktyczny oraz pozwoli na koncentrację młodzieży ukierunkowaną
na  wykonywane ćwiczenia. Możliwy będzie swobodny, głośny trening wymowy przez dialogi, udoskonalające mowę i przełamujące naturalny opór do rozmów w obcym języku. W naturalny sposób wpłynie to na tempo oraz, co najważniejsze, efekty pracy. Z wielu dostępnych badań wynika,
że korzystanie z multimedialnych narzędzi do nauki języka zwiększa  skuteczność przyswajania nowej wiedzy nawet o kilkadziesiąt procent w stosunku do tradycyjnego nauczania. Jest to kluczowe, szczególnie w nauczaniu i uczeniu się języków obcych.

Dzięki realizacji programu płockie szkoły mogą zapewnić uczniom naukę języków obcych na miarę XXI wieku.

 

Informujemy, że uczniowie mają możliwość wypożyczenia książek na czas wakacji. 

Dyżury biblioteki szkolnej będą odbywały się w dniach:

 • 27 czerwca 2022r. (poniedziałek) w godz. 11.00 - 13.00,
 • 29 czerwca 2022r. (środa) w godz. 11.00 - 13.00.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY UCZNIÓW KLAS I-VII :)

Nauczyciele bibliotekarze

Na uroczyste zakończenie roku szkolnego 2021/2022 zapraszamy 24 czerwca 2022 r. (piątek) według następującego harmonogramu:

Klasy I

godz. 7:50        – spotkanie z wychowawcą w klasie

godz. 8:00        – uroczystość zakończenia roku szkolnego w sali gimnastycznej (1 uczeń - 1 rodzic/opiekun)

godz. 8:25        – powrót do klas, spotkanie z wychowawcą

 

Klasy II

godz. 8:20        – spotkanie z wychowawcą w klasie

godz. 8:30        – uroczystość zakończenia roku szkolnego w sali gimnastycznej (1 uczeń - 1 rodzic/opiekun)

godz. 8:55        – powrót do klas, spotkanie z wychowawcą

 

Klasy III

godz. 9:00        – spotkanie z wychowawcą w klasie

godz. 9:10        – uroczystość zakończenia roku szkolnego w sali gimnastycznej, program artystyczny przygotowany przez uczniów klas III (1 uczeń - 1 rodzic/opiekun)

godz. 9:50        – powrót do klas, spotkanie z wychowawcą

 

Klasy IV – VI

godz. 10:00      – spotkanie z wychowawcą w klasie

godz. 10:10      – uroczystość zakończenia roku szkolnego w sali gimnastycznej

godz. 10:50      – powrót do klas, spotkanie z wychowawcą

 

Klasy VII – VIII

godz. 11:00      – spotkanie z wychowawcą w klasie

godz. 11:10      – uroczystość zakończenia roku szkolnego w sali gimnastycznej, pożegnanie uczniów kl. VIII

godz. 11:50      – powrót do klas, spotkanie z wychowawcą

Od 20.04.2022 r. wprowadzamy zmiany w dotychczasowym harmonogramie lekcji i przerw. Szczegółowe informacje zostały przesłane w dzienniku elektronicznym. Nowy harmonogram znajduje się również w załączniku. 

Maciej Karczewski
Dyrektor szkoły

Załączniki:
FileDescription
Download this file (lekcje i przerwy harmonogram 2022.pdf)lekcje i przerwy harmonogram 2022.pdf 

Harmonogram zebrań klasowych:

1a - 05.04.2022 r., godz. 16:30, sala nr  10
1b - 05.04.2022 r., godz. 16:30, sala nr  11
1c - 05.04.2022 r., godz. 16:30, sala nr  16

2a - 06.04.2022 r., godz. 16:30, sala nr 13
2b - 06.04.2022 r., godz. 16:30, sala nr 14
2c - 05.04.2022 r., godz. 16:30, sala nr 34

4a - 06.04.2022 r., godz. 16:30, sala nr 22
4b - 07.04.2022 r., godz. 16:30, sala nr 24

5a - 06.04.2022 r., godz. 16:00, sala nr 32
5b - 06.04.2022 r., godz. 16:00, sala nr 33

6a - 07.04.2022 r., godz. 16:00, sala nr 31
6b - 05.04.2022 r., godz. 16:30, sala nr 23

7a - 07.04.2022 r., godz. 16:00, sala nr 33
7b - 07.04.2022 r., godz. 16:00, sala nr 27
7c - 05.04.2022 r., godz. 16:00, sala nr 27
7d - 07.04.2022 r., godz. 16:30, sala nr 30
7e - 05.04.2022 r., godz. 16:00, sala nr 31

8d - 06.04.2022 r., godz. 16:00, sala nr 33

Informacja dotycząca zgłoszenia dziecka do szkoły obwodowej

Szanowni Rodzice

do klasy I publicznej szkoły podstawowej, której ustalono obwód, przyjmuje się, na podstawie zgłoszenia rodziców, dzieci zamieszkałe w tym obwodzie.

Dla Rodziców, którzy chcą zapisać dziecko do szkoły obwodowej, system informatyczny NABO zostanie uruchomiony  w dniach 1 lutego od godz. 9.00 – 28 lutego 2022 r. do godz. 15.00. Osoby, które nie mają dostępu do Internetu lub będą mieć kłopoty w użytkowaniu systemu, mogą skorzystać z pomocy w szkole podstawowej.

Po zalogowaniu się do systemu informatycznego NABO, na stronie internetowej pod adresem: www.ppo.zjoplock.pl w zakładce Rekrutacje – szkoły podstawowe, Rodzice dziecka wypełniają w zgłoszeniu dane standardowe (dane dziecka, własne, dane dotyczące adresu zamieszkania, dodatkowe informacje o dziecku). Wydrukowane i podpisane zgłoszenie rodzice składają w szkole obwodowej. Podpisy złożone na zgłoszeniu są potwierdzeniem zgodności podanych informacji ze stanem faktycznym. Do zgłoszenia należy dołączyć oświadczenie o miejscu zamieszkania rodziców kandydata i kandydata (pobrane z systemu naborowego), które składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń (art. 151 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe).

Dopuszcza się złożenie zgłoszenia wraz z oświadczeniem w formie skanu wysłanego na adres email szkoły.

Dzieci zamieszkałe w obwodzie danej szkoły przyjmowane są z urzędu.

Sprawdź obwód

 

 

Informacja dotycząca rekrutacji do klas I szkół podstawowych dla dzieci zamieszkałych poza obwodem szkoły

Szanowni Rodzice

kandydaci zamieszkali poza obwodem publicznej szkoły podstawowej mogą być przyjęci do klasy I po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli dana publiczna szkoła podstawowa nadal dysponuje wolnymi miejscami. Zatem nabór na wolne miejsca do samorządowych szkół podstawowych dla dzieci zamieszkałych poza obwodem danej szkoły zostanie uruchomiony po przyjęciu dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły.

Rekrutacja do samorządowych szkół podstawowych dla dzieci zamieszkałych poza obwodem danej szkoły prowadzona będzie z wykorzystaniem systemu informatycznego, który zostanie uruchomiony w dniach 7 marca od godz. 9.00 - 18 marca 2022 r. do godz. 15.00. Osoby, które nie mają dostępu do Internetu lub będą mieć kłopoty w użytkowaniu systemu, mogą skorzystać z pomocy w szkole podstawowej.

Po zalogowaniu się do systemu informatycznego NABO, na stronie internetowej pod adresem: www.ppo.zjoplock.pl w zakładce Rekrutacje – szkoły podstawowe, Rodzice dziecka wypełniają we wniosku dane standardowe (dane dziecka, własne, dane dotyczące adresu zamieszkania, dodatkowe informacje o dziecku).

Rodzice mogą ubiegać się o przyjęcie dziecka do trzech wybranych szkół. Szkoła umieszczona na pierwszym miejscu listy jest tzw. szkołą pierwszego wyboru. Niezależnie od liczby wybranych szkół, rodzice/prawni opiekunowie składają wydrukowany i podpisany wniosek wraz z oświadczeniami niezbędnymi do potwierdzenia kryteriów o przyjęcie dziecka wyłącznie w szkole pierwszego wyboru. Podpisy złożone na wniosku są potwierdzeniem zgodności podanych informacji ze stanem faktycznym.

Dopuszcza się złożenie wniosku wraz z oświadczeniami w formie skanu wysłanego na adres e-mail szkoły.

Wniosek rozpatruje komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora szkoły. Na podstawie spełnianych przez kandydata kryteriów kwalifikacyjnych komisja rekrutacyjna ustala kolejność przyjęć oraz podaje do publicznej wiadomości wyniki postępowania rekrutacyjnego w formie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia.

O przyjęciu do szkoły decyduje suma punktów uzyskana w postępowaniu rekrutacyjnym. Kandydaci będą przyjmowani w kolejności, począwszy od najwyższej liczby uzyskanych punktów. 

W postępowaniu rekrutacyjnym są brane pod uwagę następujące kryteria, którym przyznaje się określoną liczbę punktów:

 1. Rodzeństwo dziecka ubiegającego się o przyjęcie do wybranej szkoły podstawowej kontynuuje edukację w tej szkole – 16 pkt;
 2. Dziadkowie, przez których odbierane będzie dziecko po zajęciach, zamieszkują w obwodzie danej szkoły – 8 pkt;
 3. Miejsce pracy jednego z rodziców (opiekunów prawnych) znajduje się w obwodzie danej szkoły – 4 pkt.

Rodzice/prawni opiekunowie kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia składają elektroniczne potwierdzenie woli zapisu w szkole, do której kandydat został zakwalifikowany. Brak potwierdzenia woli oznacza rezygnację z miejsca, wyznaczonego przez system naborowy.

Rodzice/prawni opiekunowie kandydatów, którzy nie zostali przyjęci mogą:

 • złożyć wniosek do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata w terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych,
 • wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia,
 • złożyć do sądu administracyjnego skargę na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły.

Rekrutacja do klasy I Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I stopnia będzie prowadzona odrębnie, poza systemem informatycznym NABO. Szczegóły dotyczące zasad i terminu rekrutacji do Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I stopnia dostępne będą na stronie internetowej szkoły.

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do klas pierwszych dla dzieci zamieszkałych poza obwodem danej szkoły został określony Zarządzeniem  Nr 3056/2022 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 14 stycznia 2022 roku. 

 

 

Załączniki:
FileDescription
Download this file (3056-2022.pdf)Zarządzenie PMP nr 3056 

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 11 im. Bolesława Chrobrego przystąpiła do programu „Laboratoria Przyszłości” realizowanego przez Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Centrum GovTech w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, w ramach którego otrzymała wsparcie finansowe w wysokości 125 000 zł zł na zakup wyposażenia technicznego potrzebnego w  kształtowaniu i  rozwijaniu kompetencji przyszłości z tzw. kierunków STEAM (nauka, technologia, inżynieria, sztuka oraz matematyka). 

Do 31 grudnia 2021 r. szkoła  wykorzystała 66% otrzymanej kwoty, którą wydano na zakup:

 • Edukacyjny zestaw klocków do nauki robotyki LEGO Spike Prime – 10 zestawów.
 • Szkolny zestaw robotów do nauki programowania Ozobot Bit – 2 zestawy.
 • Mikroskop cyfrowy USB – 2 sztuki.
 • Blenda fotograficzna – 1 sztuka.
 • Tło materiałowe zielone na statywie – 1 sztuka.
 • Mini kamera ze zintegrowanym Gembalem – 1 sztuka.
 • Aparat cyfrowy z możliwością nagrywania video  wraz z akcesoriami (torba, karta pamięci)– 1 sztuka.
 • Gimbal do aparatu – 1 sztuka.
 • Statyw do aparatu – 1 sztuka.
 • Mikrofon kierunkowy – 1 sztuka.
 • Zestaw dwóch mikroportów – 1 zestaw.
 • Lampy oświetleniowe ze statywami – 2 sztuki.
 • Oprogramowanie do edycji i montażu video – 1 sztuka.
 • Mikrofon dynamiczny z przewodem – 1 sztuka.
 • Mikrofon bezprzewodowy – 2 sztuki.
 • Zestaw kolumnowy  (głośnik niskotonowy i zestaw driverów) - 2 sztuki.
 • Kolumna mobilna z akumulatorem – 1 sztuka.
 • Słuchawki studyjne – 2 sztuki.
 • Panele dziękochłonne – 5 sztuk.
 • Mikser cyfrowy z akcesoriami (przewody, di-box, case) - 1 sztuka.
 • Stolik pod drukarkę 3d – 1 sztuka.
 • Szafki zamykane stojące – 4 sztuki.

Zakupiony sprzęt posłuży do prowadzenia:

 • zajęć informatyki – robotyka, programowanie,
 • zajęć edukacyjnych – przyroda, biologia, fizyka, matematyka, chemia, edukacja wczesnoszkolna,
 • zajęć rozwijających zainteresowania i uzdolnienia uczniów, w szczególności w celu kształtowania ich aktywności i kreatywności.
Załączniki:
FileDescription
Download this file (komunikat_prasowy_laboratoria_przyszlosci.pdf)Komunikat prasowy 
Download this file (o_programie_laboratoria_przyszlosci.pdf)O programie Laboratoria Przyszłości 

Od 1 września 2021 r. zostaje wprowadzony Regulamin funkcjonowania szkoły, w którym określono organizację pracy szkoły w roku szkolnym 2021/2022 oraz wskazano zasady bezpieczeństwa dotyczące zapobiegania i przeciwdziałania COVID-19.

Zobowiązuje się pracowników, rodziców i opiekunów prawnych do przestrzegania zapisów zawartych w tym dokumencie.

Dyrektor szkoły
Maciej Karczewski

Rozpoczęcia roku szkolnego 2021/2022 dla uczniów klas II - VIII

01.09.2021 r. (środa)

Spotkanie z wychowawcą w salach

Klasa

Godzina

Nr sali

Wychowawca

II A

10.00 - 10.30

13

p. M. Kucicka

II B

10.00 - 10.30

14

p. M. Chiszberg

II C

10.00 - 10.30

34

p. A. Ferenc

 

III A

10.30 - 11.00

12

p. D Dądzik

III B

10.30 - 11.00

35

p. A. Czarnecka

III C

10.30 - 11.00

36

p. A. Adamkowicz

 

IV A

9.00 - 9.30

22

p. M. Krzywda

IV B

9.00 - 9.30

24

p. K. Staniszewska

V A

9.00 – 9.15

32

p. E. Dzięgielewska

V B

9.00 – 9.15

33

p. K. Juzaszek - Jaworska

 

VI A

9.20 – 9.35

31

p. R. Rybicka - Jakielska

VI B

9.20 – 9.35

23

p. G. Tkaczyk

VII A

9.20 – 9.35

25

p. K. Wegner

VII B

9.20 – 9.35

27

p. M. Smuk

 

VII C

9.40 – 9.55

29

p. M. Nowakowska

VII D

9.40 – 9.55

30

p. M. Lewandowski

VII E

9.40 – 9.55

32

p. I. Myślińska

VIII D

9.40 – 9.55

33

p. I. Chrobocińska

W spotkaniu z wychowawcą uczestniczą samodzielnie tylko uczniowie. Prosimy rodziców /opiekunów o niewchodzenie do budynku szkoły.

Obowiązuje dezynfekcja rąk przy wejściu oraz noszenie maseczek w częściach wspólnych (szatnie, korytarze, łazienki).

Plan zajęć zostanie udostępniony w dzienniku elektronicznym w dniu 31.08.2021 r.

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022 dla uczniów klasy I

01.09.2021 r. (środa)

 

IA

godz. 8:15 - 8:45

IB

godz. 8:45 - 9:15

IC

godz. 9:15 - 9:45

spotkanie w sali z wychowawcą

sala nr 10

godz. 8:15 – 8:20

sala nr 11

godz. 8:45 – 8:50

sala nr 16

godz. 9:15 – 9:20

powitanie uczniów i rodziców w sali gimnastycznej – dyrektor szkoły i wychowawca klasy

godz. 8:20 – 8:30

godz. 8:50 – 9:00

godz. 9:20 – 9:30

spotkanie wychowawcy z uczniami w salach

(rodzice pozostają w sali gimnastycznej)

godz. 8:30 – 8:45

godz. 9:00 – 9:15

godz. 9:30 – 9:45

spotkanie dyrektora szkoły z rodzicami (informacje o organizacji nowego roku szkolnego, wytyczne sanitarne)

godz. 8:30 – 8:45

godz. 9:00 – 9:15

godz. 9:30 – 9:45

powrót uczniów i wychowawcy do sali gimnastycznej, zakończenie spotkania (wyjście z budynku drzwiami bocznymi przy sali gimnastycznej na parking szkolny)

ok. godz. 8:45

ok. godz. 9:15

ok. godz. 9:45

Proszę pamiętać o zasadzie 1 uczeń – 1 opiekun.

Obowiązuje dezynfekcja rąk przy wejściu do budynku szkoły. Osoby dorosłe przez cały czas pobytu w szkole zobowiązane są do noszenia maseczek zasłaniających usta i nos.

Całodobowa infolinia

Mazowiecki program przygotowania szkół, nauczycieli i uczniów do nauczania zdalnego

Gmina Miasto Płock  w partnerstwie z Samorządem Województwa Mazowieckiego realizuje projekt pn. „Mazowiecki program przygotowania szkół, nauczycieli i uczniów do nauczania zdalnego” w ramach X Osi priorytetowej  „Edukacja dla rozwoju regionu”, Działania 10.1 „Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży”, Poddziałania 10.1.1 „Edukacja ogólna”, którego celem jest podniesienie jakości nauczania w 472 szkołach z terenu Województwa Mazowieckiego poprzez zakup sprzętu i oprogramowania oraz przeprowadzenie szkoleń mających na celu przygotowanie szkół, nauczycieli i uczniów do nauki zdalnej.

W ramach projektu następujące szkoły:

 • Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 11 im. Bolesława Chrobrego w Płocku,
 • Zespół Szkół Technicznych w Płocku,
 • Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 22 im. Janusza Korczaka w Płocku,
 • Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Władysława Broniewskiego w Płocku,
 • Zespół Szkół Nr 5 w Płocku

otrzymają pakiet sprzętu w postaci: zestawów komputerowych, laptopów, drukarek, urządzenia wielofunkcyjnego, projektora multimedialnego, monitora interaktywnego oraz pakiet oprogramowania wspierającego naukę zdalną. Ponadto wsparciem szkoleniowym w zakresie nauczania zdalnego objęci zostaną nauczyciele i uczniowie.

Wartość projektu wynosi 70 624 291,63 zł.

Dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej wynosi: 45 499 838,76 , natomiast dofinansowanie z budżetu państwa wynosi 2 374 495,00 zł.

Projekty i programy

Moje miasto bez elektrośmieci
swu
Delta klub
Bezpieczny i niechroniony
papn
baner
rowerowy_maj
logo DI